Nytt förkortat avsnitt om EU i miljöpartiets partiprogram


Jag har idag yrkat på en förkortat avsnitt om EU i partiprogrammet. Texten är delvis baserad på partistyrelsens förslag. Syftet är att göra texten kortare ( 7 istället för 12 stycken) samt att lyfta fram miljöpartiets konstruktivt kritiska syn på EU. Den nya texten i sin helhet finns nedan.


#Stycke1

Miljöpartiet vill se Europa som del av en värld av demokratier där människor rör sig fritt över gränserna, och där folk och länder handlar och samarbetar med varandra. EU är ett av många sätt att skapa motvikter mot det internationella kapitalet i en globaliserad värld. Det är dock viktigt att detta projekt inte övergår i supermaktsambitioner. Miljöpartiet har därför en konstruktivt kritisk syn på EU och motsätter sig en militarisering av unionen.  

#stycke 2

EU har en struktur som är komplicerad och flyttar makten långt från folket. Detta står i motsats till miljöpartiets decentralistiska  demokratisyn. EU lägger sig också i allt för många områden som bör vara nationella. Miljöpartiets vill verka för demokratiska reformer av EU och se till att EU håller fokus på det som är viktigt. Vi vill reglera lobbyismen inom EU och  verka för att offentlighetsprincip och meddelarfrihet efter svensk modell införs. Vi motsätter oss ett EU som utvecklas i en mer centralistisk och odemokratisk riktning.

#stycke 3

Gränsöverskirdande problem som klimat- och finanskriserna är saker som är svåra att lösa på enbart nationell nivå. EU bör således verka för krafttag mot utsläpp av växthusgaser men även för regleringar av finansmarknaden för att motverka spekulation. Europa är inte väl anpassat för att ha en gemensam valuta. Därför ska sverige inte gå med i EMU. EUs budget måste utformas så att den inte går till åtgärder som skadar klimatet.

#Stycke 4

EU måste föra en mer aktiv miljöpolitik. Vi ser gärna överstatliga beslut angående miljöskyddande åtgärder så som hantering av gränsöverskridande miljöföroreningar, skydd för hotade arter och biotoper samt minimiregler för att stärka miljöskyddet och minska klimatpåverkande utsläpp.  Idag ses det som ett brott mot EUs inre marknad om ett land har högre krav på miljö och hälsa än andra länder. Miljöpartiet vill istället att EU ska jobba med minimistandarder så att det blir möjligt för vissa länder att gå före och vara goda exempel

#stycke 5

EU:s flyktingpolitik har rest höga murar mot omvärlden. Varje år dör människor i försök att ta sig in över unionens yttre gränser. Vi anser att människor ska få en reell möjlighet att fly till EU och få en seriös prövning av sina asylskäl. Det måste skapas fler lagliga vägar för människor att invandra till unionen.

 #Stycke 6

Krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter har bidragit till att förbättra situationen i länder som vill bli medlemmar i EU. Det är viktigt att denna process fortsätter och dörren inte stängs för nya länder som vill gå med. EU måste också få bättre verktyg att ta itu med brott mot de mänskliga rättigheterna inom unionen. Mänskliga rättigheter, klimatfrågan, fredlig konflikthantering och en konfliktförebyggande politik behöver sättas i första rummet för EU:s bistånds och utrikespolitik. EU måste ta sitt ansvar för utvecklingen i världen genom att gå i spetsen för att det ska bli en internationell klimatöverenskommelse som minskar utsläppen av växthusgaser till en nivå som behövs för att stabilisera temperaturökningen på en icke-skadlig nivå. Den gemensamma utrikespolitiken får inte bli en ursäkt för en passiv svensk politik inom andra internationella forum.

#Stycke 7

Handelshinder gentemot fattiga länder ska rivas så att handelspolitiken kan bli ett effektivt verktyg för fattiga länder att utveckla sina ekonomier utifrån sina förutsättningar. Vi vill införa hårda miljökrav och sociala krav i handelspolitiken som kan bidra till förbättringar långt utanför EU:s gränser. EU:s jordbrukspolitik ska inte bidra till att dumpa priser på marknaderna i utvecklingsländer.

Kommentarer