Gör partiprogrammet till en grön visionär och realistisk ledstjärna inför framtiden.


Jag skrev den här texten inför sista remissrundan av miljöpartiets partiprogram. När jag såg utkastet så såg jag att det mesta redan hade ändrats till att bli i linje med vad jag tycker. Jag publicerar den ändå här för att jag ett sammanhang. Kanske framförallt vad jag tror hade varit ett framgångsrecept för mp att gå till val på. De flesta saker drivs redan och jag kopierade in de de förslag som har mer internationell karaktär i den förra texten, om EU-valmanifestet.

Det finns många användningsområden för ett partiprogram. Det ska vara en ledstjärna för partiet att sikta mot men samtidigt inte vara för flummigt och orealistiskt för att kuna omsättas i praktiskt politik. Partiprogrammet måste ha en balans mellan visioner och realism, och kunna ligga både före, och mitt i tiden. Jag tycker att det arbete som gjorts hintills är föredömligt och nu inför den sista rundan så gäller det att slipa på detaljerna och se till att viktiga gröna grundeplare inte faller bort ur det som ska vara vår viktigaste gröna visionära ledstjärna.

Jag sitter inte på alla lösningar och realpolitiska förslag själv utan vill snarare peka ut en riktning för var jag tycker att fokus bör ligga inför slutarbetet med det nya partiprogrammet.

Utifrån de grundförutsättningarna så föreslår jag följande:

 • Låt miljöpartiet vara ett parti som leder utvecklingen inom smarta, kontruktiva och kreativa lösningar på samhällsproblem. Miljöpartiet ska vara Samhällsbyggarpartiet de Gröna.

 • Låt miljöpartiet vara ett parti som står över grupptänkt och politiskt käbbel om små detaljer. Ett parti som går till kärnan med samhällspoblemen och fokuserar på det som är viktigt.

 • Låt miljöpartiet vara ett parti som har ett ekologiskt och socialt långsiktigt hållbart samhälle samt fria och jämlika individer som sitt mål. Individernas frihet, jämlikhet och möjlighet att bygga sina liv tillsammans eller enskilt måste gå före grupper, staters och företags vilja att bygga hierarkier.

Vilka konkreta politiska frågor tycker jag då är viktiga att ha med i det nya programmet Jag har staplat upp några nedan. Många av dem är redan med och detta ska inte uppfattas som en kritik. Jag vill snarare se till att de stannar kvar. Det blir något av en blanding av högt och lågt men ta det för vad det är.


 • En migrationspolitik som bygger på en human asylrätt, arbetskraftsinvandring utan uttnytjande av invandrad arbetskraft, och ett långsamt och pragmatisk borttagande av nationella gränser.

 • En utrikespolitik som bygger på internationell solidaritet och kosmopolitanism.

 • En politik som lyfter fram och respekterar de mänskliga rättigheterna, ekonomiska och sociala liksom politiska och medborgerliga.

 • En politik som bygger på att samhällets resurser ska fokusera jämtemot de som har minst resurser. Detta är både solidariskt och bra för ekonomin. Detta innebär att jag anser att vi bör ta ställning mot avdrag för hushållsnära tjänster och andra subventioner till de grupper i samhället som redan har det ganska väl förspänt. Den sk ”tricke down” filosofin som dominerat regeringens politik är inte bara orättvis, den är skadlig för hela samhället.

 • En ekonomisk politik som bygger på forskning. Här vill jag främst lyfta fram det arbete som gjorts av de Amerikanska nobelpristagarna Paul Krugman och Joe Stiglitz. Många som sitter på maktpositioner idag studerade ekonomi på en tid där de fick lära som modeller som idag tillhör historiens sophög inom akademin. Dessa modeller är inte uppdaterade till den verklighet som gäller efter finanskraschen 2008. När Europa nu står inför en liknande situation så har vi en unik möjlighet att inte göra samma misstag som gjordes i USA. Ett parti som kan ta till sig detta kan föra en politik som är anpassad till de senaste forskningen inom vår tid.

 • En säkerherhetspolitisk som sätter klimatfrågan, energipolitiken och de globala klassklyftorna i centrum och lyfter upp dem som vår tids största säkerhetspolitiska utmaningar.

 • En bostadspolitik som lyfter fram fördelarna med att satsa på hyresätter. De gör att människor slipper skuldsätta sig för att kunna bo och ger samtidigt en flexibilitet som är bra för arbetsmarknaden. Hyresätter ger både flexibilitet och frihet.

 • En reformering av trygghetssystemen som kan möta den lågkonjunktur som vi troligtvis står inför. Detta är nödvändigt för att lågkonjunkturen inte ska bli en depression. Jag föreslår här ett uttökat socialbidrag och ett avskaffande av behovsprövningen för att få socialbidrag. Mijlöpartiet bör även anamma inkomsbortfallsprincipen inom a-kassan för att undvika att a-kassan i allt högre grad ersätts med privata alternativ.

 • En fortsatt konstruktiv kritisk linje i vårt förhållande till EU. Vi behöver EU för att kunna ta fram gemensamma lösningar rörande, mänskliga rättigheter, klimatet, finansspekulationen och den europeiska lågkonjunkturen. Detta är de frågor som vi bör fokusera på inom EU. Det behövs internationellt samarbete och konstruktiva lösningar för att möta lågkonjunturen inom EU. Lågkonjunturen är också en möjlighet till att kunna satsa på hållbar utveckling, förnyelsebara energikällor och gröna jobb. Sverige ska inte gå med i Euron.

Det jag skrivit ovan kan tyckas som en självklarhet, men jag upplever att vi mer och mer börjar anpassa oss efter andra partiers och intressens agendor. Låt partiprogrammet vara realistiskt och pragmatiskt men låt det framförallt vara grönt.

Kommentarer